آمار مربوط به تصادفات و سوانح رانندگی در سطح جاده های کشور نشان می دهد که زنان بیشترین تاثیر را در کاهش تصادفات دارند.

1399/10/07 بدون دسته
177