بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان اعمال قانون سال گذشته به حساب خزانه دولت واریز شد.

1399/10/07 بدون دسته
278