جهاد دانشگاهی

دوره های ویژه

دوره های در حال تکمیل

1399-03-10

حسابدای حرفه ای مقدماتی

تعیین نشده است.

روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 45000 تومان

%8

1399-03-13

صفر تا صد مالیاتی

تعیین نشده است.

روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره: 600000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 550000 تومان