جهاد دانشگاهی

ورود به بورس

لیست کلاس های آموزشی ستاد

1399-03-30

دوره ویژه ورود به بورس - مقدماتی

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 3000000 تومان

1399-03-30

دوره ویژه ورود به بورس - پیشرفته

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 5000000 تومان