جهاد دانشگاهی

حسابداری صفر تا صد مالیاتی

لیست کلاس های آموزشی ستاد

%8

1399-03-13

صفر تا صد مالیاتی

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره: 600000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 550000 تومان