جهاد دانشگاهی

حسابداری حرفه ای

لیست کلاس های آموزشی ستاد

1399-03-10

حسابدای حرفه ای مقدماتی

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 45000 تومان