جهاد دانشگاهی

وب

لیست کلاس های آموزشی ستاد

1399-07-28

React JS

علی کاظمی

روزهای برگزاری:

شنبه

ساعات جلسات:

00:30 الی 01:30

هزینه شرکت در دوره:‌ 700000 تومان

1399-03-10

React JS

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 700000 تومان

1399-03-10

React JS2

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 700000 تومان

1399-07-28

React JS

استاد علی علوی

روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 700000 تومان