جهاد دانشگاهی

انگلیسی

لیست کلاس های آموزشی ستاد

1399-03-10

First 1

مهدی اخوان

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

01:00 الی 02:30

هزینه شرکت در دوره:‌ 255000 تومان

1399-05-16

First 2

مینا میرسیدی

روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 590000 تومان

1399-03-10

First 3

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 600000 تومان