جهاد دانشگاهی

لیست کلاس های آموزشی ستاد

جستجو در کلاس های مجازی

1399-07-28

React JS

علی کاظمی

روزهای برگزاری:

شنبه

ساعات جلسات:

00:30 الی 01:30

هزینه شرکت در دوره:‌ 700000 تومان

1399-03-10

حسابدای حرفه ای مقدماتی

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 45000 تومان

%8

1399-03-13

صفر تا صد مالیاتی

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره: 600000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 550000 تومان

1399-03-10

First 1

مهدی اخوان

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

01:00 الی 02:30

هزینه شرکت در دوره:‌ 255000 تومان

1399-05-16

First 2

مینا میرسیدی

روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 590000 تومان

1399-03-10

First 3

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 600000 تومان

1399-03-30

دوره ویژه ورود به بورس - مقدماتی

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 3000000 تومان

1399-03-30

دوره ویژه ورود به بورس - پیشرفته

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 5000000 تومان

1399-03-10

React JS

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 700000 تومان

1399-03-10

React JS2

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 700000 تومان

1399-07-28

React JS

استاد علی علوی

روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 700000 تومان